Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
Kalendarium
05-03-2014

Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z monografią pt. Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, w której podjęto próbę zaprezentowania alternatywnej propozycji do dotychczasowej i obecnej ścieżki rozwojowej województwa podlaskiego. Ścieżki, która nie tylko nie wyprowadziła województwa podlaskiego z obszaru określanego stygmatyzująco jako „Polska B”, ale doprowadziła do dalszego pogłębienia luki rozwojowej pomiędzy innymi regionami Polski i Europy. Przedstawiona w Strategii koncepcja odwołuje się do paradygmatu zarządzania antycypacyjnego, wytyczającego trajektorię rozwoju, która nie naśladuje innych, ale kieruje się tam, gdzie znajdą się w przyszłości liderzy.

W przyjętej w 2010 roku przez Unię Europejską Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu realizacja priorytetu związanego z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oparta została na koncepcji inteligentnej specjalizacji (ang. smart specialisation). Poszukiwanie obszarów inteligentnych specjalizacji jest więc niezbędnym działaniem o charakterze strategicznym dla przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Zgodnie z rekomendacjami europejskimi, inteligentna specjalizacja w ujęciu regionalnym oznacza identyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów regionu, podkreślanie przewagi konkurencyjnej regionu oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości.

W przekonaniu autorów Podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku, takie rozumienie inteligentnej specjalizacji w wypadku regionów zapóźnionych w rozwoju ekonomiczno-społecznym niesie wiele zagrożeń. Tak ujęta inteligentna specjalizacja w istocie dodatkowo promuje regiony wiodące, a degraduje regiony słabe i peryferyjne. W wypadku takich regionów jak województwo podlaskie, ich strategie przyspieszonego wzrostu powinny poszukiwać szans w odczytywaniu wczesnych zwiastunów zmian, tak zwanych słabych sygnałów: informacji śladowych, pochodzących z nieoczywistych źródeł i trudnych do natychmiastowej interpretacji. Ich inteligentne specjalizacje powinny antycypować konsekwencje zdarzeń i procesów dziś zaledwie sygnalizowanych, ale mogących przekształcił się w przyszłości w dominujące trendy technologiczne, społeczne i ekonomiczne.

Zdaniem autorów Podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku, szans przyspieszonego wzrostu należy poszukiwać w dwóch obszarach: (i) stosowania w polityce innowacyjnej nowoczesnych metod określania przyszłych stanów rzeczywistości; (ii) intensywnego wdrażania przełomowych technologii w gospodarce regionu.

Autorzy przedkładają czytelnikom swoje dzieło, traktując je jako ważki – oparty na rzetelnych analizach naukowych – głos w dyskusji publicznej dotyczącej przyszłości regionu. Jednocześnie wyrażają nadzieję, że dla wszystkich, którzy sięgną po niniejszą książkę jej lektura będzie źródłem wiedzy i refleksji. Monografia w szczególności jest kierowana do osób reprezentujących władze państwowe i samorządowe różnych szczebli, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, a także przedsiębiorców, naukowców i innych osób zaangażowanych w kształtowanie kierunków rozwoju województwa podlaskiego.