Znajdujesz się na: Strona główna»Praca dydaktyczna»Dorobek dydaktyczny
Kalendarium

Dorobek dydaktyczny

Wykłady prowadzone na studiach I i II stopnia

Foresight technologiczny
Rachunek produktywności
Ocena efektywności działania
Prognozowanie i symulacje
Prognozowanie gospodarcze
Społeczeństwo informacyjne
Informatyczne systemy zarządzania
Analiza systemów informatycznych
Metody sztucznej inteligencji

Inne formy zajęć prowadzone na studiach I i II stopnia

Seminarium doktoranckie
Seminarium dyplomowe magisterskie

Wykłady prowadzone na studiach podyplomowych

Konceptualizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”, WSE w Białymstoku w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”, 2011, 2012, 2013.

Współczesne trendy i koncepcje zarządzania zespołami naukowymi, studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”, WSE w Białymstoku w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”, 2011, 2012.

Efektywność działań logistycznych, studia podyplomowe „Logistyka”, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, 2012.
Foresight technologiczny w kształtowaniu innowacyjności, studia podyplomowe „Zarządzanie projektem infrastrukturalnym z funduszy unijnych”, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, 2012.

Foresight – badania nad przyszłością, studia podyplomowe „Komunikacja społeczna i dziennikarstwo”, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, 2010.

Prognozowanie gospodarcze, studia podyplomowe „Logistyka i prognozowanie”, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, 2000-2005.

Inne formy zajęć prowadzone na studiach podyplomowych

Badania naukowe na rzecz gospodarki – studium przypadku, warsztaty, studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”, WSE w Białymstoku w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”, 2011, 2012, 2013.

Konceptualizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, konwersatorium, studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”, WSE w Białymstoku w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”, 2011, 2012, 2013.

Współczesne trendy i koncepcje zarządzania zespołami naukowymi, konwersatorium, studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”, WSE w Białymstoku w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”, 2011, 2012.

Wykłady i inne formy zajęć prowadzone w ramach innych inicjatyw

Budowa scenariuszy rozwoju, Instytut Zachodni w Poznaniu, wykład i warsztaty w ramach projektu „Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami”, 2012.

Konsultacje projektu badawczego z zakresu foresight, konsultacje naukowe, Instytut Zachodni w Poznaniu, w ramach projektu „B + R dla Wielkopolski”, 2012.

Typologia i grupowanie uczelni w świetle doświadczeń międzynarodowych, wykład, Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego dla Kanclerzy i Kwestorów, Fundacja Rektorów Polskich, Jaworze, 5-9 czerwca 2011 r.

Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym, wykład, IV Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego dla Rektorów, Fundacji Rektorów Polskich, Olsztyn, 12-20 czerwca 2008.

Basic benchmarking concepts and conditions for their introduction in the corporate and public sectors, wykład, Symposium on European Benchmarking Initiative in Higher Education, ESMU, Brussels, 8 November 2007.

Udział w zespołach progamowych studiów

Koordynator zespołu programowego dostosowującego program kształcenia na kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji. Program studiów uzyskał w 2012 roku nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

Pomysłodawca i koordynator zespołu programowego przygotowującego program specjalności broker technologii na kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (2012).

Koordynator zespołu programowego przygotowującego program kierunku studiów logistyka inżynierska na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (2012).

Kierowanie certyfikacją programów prowadzonych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przedmiotów z zakresu kształcenia informatycznego w specjalnościach najbardziej poszukiwanych przez rynek pracy, uzyskując certyfikat i znak jakości kształcenia Label of Excelence sponsorowanej przez Komisję Europejską sieci e-Jobs Observatory (2012).

Wdrożenie oryginalnych, innowacyjnych form dydaktycznych

Główny inicjator i współautor koncepcji uruchomionego w 2012 r. Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (przełomowej inwestycji w historii uczelni), którego celem jest aktywny udział uczelni w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionu w wyniku podniesienia jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych sposobów nauczania oraz polepszenia stanu infrastruktury dydaktycznej. Zasadniczą ideą centrum jest zwiększenie umiędzynarodowienia i otwartości kształcenia na Politechnice Białostockiej poprzez szerokie korzystanie z różnych form kształcenia zdalnego.

Inicjator wprowadzenia na Wydziale Zarządzania kształcenia na odległość. Dzięki tej inicjatywne studenci mogą uczestniczyć w wykładach prowadzonych w formie wideokonferencji przez profesorów z uczelni z USA i Kanady (od 2008).

Inicjator wprowadzenia na kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji (we współpracy z Radą Przedsiębiorców przy Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej) zajęć z przedmiotu procesy produkcyjne w formie modułów realizowanych wspólnie z fachowcami z wybranych dziedzin przemysłu. Część zajęć odbywa się w zakładach produkcyjnych.

Autor koncepcji wspólnego laboratorium badawczo-dydaktycznego uczelni i przedsiębiorstw w zakresie analizy fizykochemicznej materiałów i wyrobów w ramach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Inicjator opracowania programu kształcenia umożliwiającego studentów Politechniki Białostockiej równoległe uzyskanie dyplomów partnerskiej uczelni – Uniwersytetu Vitus Bering w Danii.