Znajdujesz się na: Strona główna»Praca naukowa»Cytowania
Kalendarium

Cytowania

K. Halicka, J. Godlewska, Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD, "Economics and Management", 1/2013, s. 19-29.

W. Zalewski, Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych, "Economics and Management", 4/2010, s. 123-134.

K. Wardzińska, Stochastyczna analiza graniczna – przegląd zastosowań, "Economics and Management", 4/2012, s. 195-202.

W. Zalewski, Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej, "Economics and Management", 4/2011, s. 195-202.

M. Jarocka, Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w hierarchizacji polskich uczelni, "Economics and Management", 4/2012, s. 27-36.

K. Dębkowska, Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013, 126 s.

J. Ejdys, Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013, 139 s.

R. Mazur, J. Dach, Opracowanie scenariuszy rozwoju firmy Dr. Biotec na rynku energii odnawialnych, [w:] Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka-technologia-wdrożenie, K. Borodako, M. Nowosielski (red.), Instytut Zachodni, Poznań 2012, s. 61-78.

M.Pawlak, K. Pilarski, Perspektywy rozwoju gospodarki osadowej dla przydomowych oczyszczalni ścieków, [w:] Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka-technologia-wdrożenie, K. Borodako, M. Nowosielski (red.), Instytut Zachodni, Poznań 2012, s. 79-93.

M. Hämmerling, D. Franczak, Scenariusze rozwoju i badania hydrauliczne przepławek dla ryb, [w:] Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka-technologia-wdrożenie, K. Borodako, M. Nowosielski (red.), Instytut Zachodni, Poznań 2012, s. 33-44.

A. Przybylska, Przewidywanie a prognozowanie przyszłości przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków, K. Borodako, M. Nowosielski (red.), Instytut Zachodni, Poznań 2012, s. 219-232.

J. Nazarko, J. Ejdys. A. Kononiuk, A. Olszewska, Analiza strukturalna jako metoda klasyfikacji danych w badaniach foresight, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 70.

M. Jarocka, Analiza wrażliwości rankingu uczelni na zmiany metod doboru cech diagnostycznych, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 51.

E. Chodakowska, Indeks Malmquista w klasyfikacji podmiotów gospodarczych Według zmian ich względnej produktywności działania, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 34.

W. Zalewski, Klasyfikacja obciążeń elektrycznych W miejskich stacjach rozdzielczych, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 108.

J. Nazarko, L. Ustinovičius, Metoda DEA w tworzeniu rankingów szkół wyższych, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 71.

K. Halicka, Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do budowy rankingów przedsiębiorstw elektroenergetycznych, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 50.

K. Wardzińska, Wykorzystanie metody obwiedni danych w procesie klasyfikacji przedsiębiorstw, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 102.

A. Czech, Zastosowanie wybranych metod doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach konsumpcji w ujęciu pośrednim, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania: streszczenia, Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), XXI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. XXVI Konferencja Taksonomiczna Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 37.

J. Kosmaczewska, Efektywność gospodarowania popytem turystycznym przez interesariuszy na przykładzie gmin nadmorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne Problemy Usług", Nr 698 (83), 2012, s. 428-438.

R. Kowalak, Z. Szczerba, Evaluation of possibilities of the HVDC converter station utilisation for reactive power compensation, "Acta Energetica", 02/2010, pp. 17-25.

A.M. Al-Kandari, Fuzzy system applications for short-term electric load forecasting, Halifax, Nova Scotia 2001, 244 p.

R. Kowalak, Z. Szczerba, Ocena możliwości wykorzystania stacji przekształtnikowej HVDC do kompensacji mocy biernej, "Acta Energetica", 02/2010, pp. 17-25.

Olimpiada Przedsiębiorczości: wiedza, umiejętności, postawy, Warszawa 2008, 151 s.

A. Gryzik, A. Płoszaj, Ewaluacja w sektorze badań i rozwoju oraz w szkolnictwie wyższym, [w:] Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?, P. Kościelecki, B. Warzybok (red.), Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Warszawa 2011, s. 47-65.

S.A. Soliman, A.M. Al-Kandari, Fuzzy Regression Systems and Fuzzy Linear Models, [in:] Electrical load forecasting, Elsevier 2010, pp. 99-137.

S.A. Soliman, A.M. Al-Kandari, Electrical load modeling for long-term forecasting, [in:] Electrical load forecasting, Elsevier 2010, pp. 353-406.

M. Reichel, T. Zacłona, Wydarzenia w regionie instrumentem promocji Sądecczyzny – wybrane zagadnienia, [w:] Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny, M. Reichel (red.), "Sądeckie Zeszyty Naukowe", Nr 2, Nowy Sącz 2012, s. 95-105.

B. Butryn,  Zarządzanie procesowe. Nowy paradygmat stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, "Systemy Wspomagania Organizacji", 2007, 13 s.

J. Strojny, Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego, "Przedsiębiorczość-Edukacja", 2010, Vol. 6, s. 176-197.

K. Safin, Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, Katowice 2011, 118s.

S.A. Soliman, A-A.H. Mantawy, Mathematical Optimization Techniques [in:] Modern Optimization Techniques with Applications in Electric Power Systems, Springer, 2012, pp. 23-81.

D. Winkler, W. Ryszkowski, Restrukturyzacja procesów biznesowych, Krakowska Konferencja Młodych Uczonych 2009, s. 705-710.

M. Kazimierczak, Turystyka zrównoważona synonimem turystyki zorientowanej etycznie, "Studia Periegetica". Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarzadzania w Poznaniu, 3/2009, s. 9-21.

Ł. Wiechetek, Uwarunkowania skuteczności wdrożeń systemów informatycznych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Streszczenie rozprawy doktorskiej, Lublin 2012.

R.A. Lewandowski, Uwarunkowania kształtowania struktury organizacyjnej ukierunkowanej na procesy w polskich szpitalach, [w:] Problemy i wyzwnia w zarządzaniu organizacjami publicznymi, A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s. 104-121.

R. Sokół, Obiektowa reprezentacja modelu systemu, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, "Elektryka", 2009, z. 3, s. 103-118.

J. Walas-Trębacz, Uwarunkowania powodzenia rewitalizacji strategicznej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 772, s. 95-114.

A. Kononiuk, Foresight jako nurt badawczy w naukach o zarządzaniu – stan badań w Polsce i przykłady zastosowań, "Współczesne Zarządzanie", 4/2012, s. 93-102.

R. Rusielik, Efektywność techniczna funkcjonowania powszechnych towrzystw emerytalnych i jej zmiany - przykład zastosowania analizy granicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 167, 2011, s. 375-386.

E. Czyż-Gwiazda, Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji – zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji, [w:] "Zarządzanie i Finanse", 1/1, 2013, s. 103-116.

B. Poskrobko (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Białystok 2011, 384 s.

K. Halicka, Priorytetowe technologie polskiej energetyki w perspektywie 2030 roku, Prognozowanie w eletroenergetyce, Podlesice 2013.

K. Halicka, C. Winkowski,  Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR, "Economics and Management", Vol. 2, 2013, s. 70-80.

J. Ejdys, E. Krawczyk-Dembicka, Scientific and research activities in the field of nanotechnology in Poland, "Economics and Management", Vol. 2, 2013, s. 127-145.

M. Jurewicz, Prawne aspekty nanotechnologii, "Economics and Management", Vol. 2, 2013, s. 106-126.

J. Nazarko, Badanie ewaluacyjne projektów foresight w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012, 184 s.

W. Danielak, Zastosowanie współczesnych technik, a także koncepcji organizacji oraz zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu lubuskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami", 2009, s. 407-418.

J. Rudzińska, W. Piekarski, A. Dudziak, Zarządzanie ryzykiem a podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach transportowych, "Autobusy", nr 10, 2011, s. 362-368.

U. Glińska, Odważnie czy z obawą?, "Samorząd Terytorialny", 2011, nr 12, s. 24-38.

J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, B. Nogalski, Informacja warunkiem sukcesu małego przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 2, s. 390-399.

W. Wojda-Rosół, Zmiana strategii finansowej w czasie, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 830, s. 77-90.

A. Kononiuk, Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości, "Organizacja i Kierowanie", 2012, nr 2, s. 33-48.

A. Magruk, Kluczowe czynniki kształtujące metodykę badawczą projektów foresightowych, "Przegląd Organizacji", nr 9, 2013, s. 3-9.

A. Balcerek-Wieszala, Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu, "Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", 2010, nr 836, s. 241-252.

A. Kononiuk, Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości, "Organizacja i Kierowanie", 2012, nr 2, s. 33-48.

A. Magruk, Kluczowe czynniki kształtujące metodykę badawczą projektów foresightowych, "Przegląd Organizacji", 2013, nr 9, s. 3-9.

A. Stabryła, Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", 2012, nr 880, s. 5-20.

A. Szepelska, Kapitał ludzki a rozwój regionalny, "Samorząd Terytorialny", 2011, nr 12, s. 39-47.

A. Wilczyński,  M. Świtłyk, R. Rusielik, Efektywność publicznych uczelni technicznych w Polsce w latach 2007-2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2012, nr 246, 403-412.

A. Wilczyński, M. Świtłyk, W. Pasewicz, Efektywność państwowych wyższych szkół zawodowych w latach 2004-2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2012, nr 245, s. 367-376.

E. Chodakowska, Indeks Malmquista w klasyfikacji podmiotów gospodarczych według zmian ich względnej produktywności działania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2013, nr 278, s. 300-310.

I. Jakuszewicz,  Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą elektryczną terenów zurbanizowanych, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 2006, Vol. 9, nr 1, s. 8-19.

I. Konieczna, Strategie finansowania spółdzielni, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2012, nr 6, s. 12-16.

J. Ejdys, A. Kononiuk, Doskonalenie zarządzania strategicznego poprzez wykorzystanie koncepcji badań foresightowych, "Przegląd Organizacji", 2013, nr 1, s. 8-13.

K. Frodyma , Metoda DEA w analizie efektywności nakładów na gospodarkę odpadami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2013, nr 280, s. 156-166.

M. Brojak-Trzaskowska , Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, "Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński", 2012, nr 817, s. 380.

M. Geryk, Analiza wpływu kryzysu finansowego na system szkolnictwa wyższego. Perspektywa krajowa i zagraniczna, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa", 2011, nr z.109, s. 61-76.

M. Jelonek , Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych, "Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", 2012, nr 894, s. 41 53.

M. Kozakiewicz, M. Kwasek, Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku bilansującym z wykorzystaniem modeli SARIMA, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa", 2010, nr 22, s. 201-221.

M. Łęgowik-Małolepsza, H. Kościelniak, Rola informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 2012, nr t.267, s. 127-139.

M. Nowak,  Green Corridors concept as an inspiration for spatial management in Poland, "Współczesne Zarządzanie", 2012, nr 2, s. 23-31.

M. Świtłyk, Efektywność dydaktyki w uczelniach publicznych w Polsce, "Ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu", 2013, nr 1(22), s. 9-28.

M. Świtłyk, Efektywność techniczna publicznych uczelni w latach 2001-2010, "Ekonometria, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu", 2012, nr 4(38), s. 320-342.

O. Stefko, Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", 2013, Tom 13(28) nr z.2, s. 89-98.

R. Lewandowski, Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w organizacjach ochrony zdrowia - studium przypadku, "Współczesne Zarządzanie", 2008, nr 4, s. 84-95.

T. Strąk, M. Guzowska, An examination of the efficiency of Polish public sector entities based on public prosecutor offices, "Operations Research and Decisions", 2010, Tom 20 nr 2, s. 41-57.

T. Strąk, M. Guzowska, Badanie efektywności jednostek sektora publicznego metodą DEA na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 2009, nr 36, s. 122-129.

W. Ryszkowski, Technologie informacyjne stosowane w procesach biznesowych PPUP Poczta Polska, "Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu", 2011, s. 161-167.

A.  Jurczuk, Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, no. 4, 9-20.

A. Brzozowska, Teorio-poznawcze aspekty systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w branży spożywczej, "Logistyka", 2012, nr 4.

A. Kononiuk, A. Magruk, Doświadczenia polskich programów foresight, "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie", 2008, Z. 13, s. 71-84.

A. Magruk, Foresight technologiczny a zarządzanie technologią, "Problemy Eksploatacji", 2011, nr 3, s. 47-60.
A. Masternak-Janus, Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, no. 4, s. 111-126.

A. Mularczyk, Zastosowanie geometrii fraktalnej w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska", 2006, z. 36, s. 111-117.

A. Szepelska, Przedsiębiorczość kobiet na tle rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podlaskim, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, no. 3, s. 139 151.

A. Tomaszuk, Sylwetka menedżera w świetle teorii zarządzania i badań własnych na przykładzie menedżerów sektora budownictwa województwa podlaskiego, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, no. 4, s. 67-81.

A. Wasiluk, Zaufanie i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w perspektywie budowy i rozwoju struktur klastrowych, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, no. 4, s. 49-66.

B. Gładysz, D. Kuchta, Multi criteria programming in roboust estimation for interval data, "Foundations of Computing and Decision Sciences", 2008, Vol. 33, No. 2, s. 193-207.

J. Barglik, D. Dołęga, Nanotermia oraz przykłady zastosowania pól elektromagnetycznych w medycynie, "Przegląd Elektrotechniczny", 2010, R. 86, nr 7, s. 15-19.

J. Bril, Z. Łukasik, Lean manufacturing, jako nowoczesna metoda organizacji produkcji, "Logistyka", 2012, nr 3.

J. Klucznik, K. Dobrzyński, Z. Lubośny, Optymalizacja poziomów napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem logiki rozmytej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej", 2013, nr 32, s. 27-30.

J. Kulczycki, J. Brożek, J. Strzałka, A. Kot, W. Szpyra, Wybrane problemy projektowania i eksploatacji sieci rozdzielczych, "Pomiary, Automatyka, Kontrola", 2007, R. 53, nr 3, s. 123-130.

J. R. Tchórzewski, The development process of electrical power system from the point of view of efficiency, "Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering", 2009, No 60, s. 159-171.

J. Szkutnik, Smart metering jako decydujące uwarunkowanie wdrożenia strategii DSM w Polsce, "Rynek Energii", 2010, nr 1, s. 11-15.

J. Wasilewski, M. Parol, Prediction of spatial distribution of electric energy consumers with the use of fuzzy cellular automata, "Przegląd Elektrotechniczny", 2009, R. 85, nr 3, s. 208-211.

K. Halicka, Ocena skuteczności prognozowania na giełdzie energii, "Przegląd Elektrotechniczny", 2010, R. 86, nr 4, s. 320-322.

K. Halicka, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen na giełdzie energii, "Rynek Energii", 2010, nr 1, s. 20-23.

K. Halicka, Zarządzanie transakcjami na rynku energii przez przedsiębiorstwo obrotu i dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie", 2008, Z. 13, s. 219-228.

K. Kuźmicz, Korzyści i ograniczenia benchmarkingu w uczelniach, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, nr 4, s. 21-33.

K. Zimnoch, Wymywanie zasobów ludzkich barierą rozwoju regionów peryferyjnych (na przykładzie województwa podlaskiego), "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, no. 3, s. 206 220.

M.  Jurewicz, Regulacje prawne w zakresie priorytetowych nanotechnologii w gospodarce województwa podlaskiego, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, no. 4, s. 145-158.

M. Gajer, Optymalizacja rozpływu mocy w liniach wysokich napięć z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego, "Przegląd Elektrotechniczny", 2010 R. 86, nr 8, s. 239-243.

M. Gajer, Optymalizacja systemów elektroenergetycznych z zastosowaniem obliczeń ewolucyjnych, "Pomiary, Automatyka, Robotyka", 2013, R. 17, nr 2, s. 345-350.

M. Gajer, Redukcja mocy termicznych strat przesyłowych z zastosowaniem algorytmu genetycznego, "Przegląd Elektrotechniczny", 2012, R. 88, nr 3a, s. 129-130.

M. Gajer, Rozwiązywanie zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń z wykorzystaniem techniki algorytmów ewolucyjnych, "Przegląd Elektrotechniczny", 2010, R. 86, nr 11a, s. 265-270.

M. Gajer, Sterowanie rozpływem mocy w sieciach elektroenergetycznych z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego z warunkowym operatorem mutacji, "Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania", 2012, Vol. 53, nr 3, s. 56-60.

M. Parol, S. Bielecki, Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn w warunkach niepewności, "Przegląd Elektrotechniczny", 2009, R. 85, nr 3, s. 212-215.

M. Sukiennik, Prognozowanie i planowanie jako istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, "Górnictwo i Geoinżynieria", 2007, R. 31, z. 1, s. 73-84.

P. Szymczyk, M. Szymczyk, M. Gajer, Sterowanie współpracą elektrowni solarnej z elektrowniami cieplnymi z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, "Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania", 2013, Vol. 54, nr 11, s. 75-78.

P. Szymczyk, M. Szymczyk, M. Gajer, Zastosowanie algorytmu genetycznego do sterowania pracą elektrowni solarnej, "Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania", 2013, Vol. 54, nr 10, s. 116-118.

R. Frąckowiak, J. Tomczykowski, Modelling of load of MV/LV transformer substations feeding household consumers, "Archives of Electrical Engineering", 2008, Vol. 57, nr 1, s. 3-21.

S. Bielecki, M. Parol, Wyznaczanie zakresów niepewności poziomów napięć węzłowych w obliczeniach z wykorzystaniem liczb rozmytych, "Przegląd Elektrotechniczny", 2009, R. 85, nr 6, s. 107-111.

S. Bielecki, M. Parol, Wyznaczanie zakresów wartości technicznych strat mocy czynnej w liniach elektroenergetycznych przy użyciu liczb rozmytych, "Przegląd Elektrotechniczny", 2010, R. 86, nr 6, s. 216-219.

S. Robak, Projektowanie i analiza odpornych regulatorów urządzeń FACTS w systemie elektroenergetycznym, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka", 2007, z. 136, s. 3-160.

T. Brzęczek, Zastosowanie addytywnego modelu wahań do prognozowania sprzedaży, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", 2008, nr 52, s.  45-59.

T. Popławski, J. Łyp, M. Kurach, Wykorzystanie modelu rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych do prognozy cen na rynku dnia następnego, "Rynek Energii",  2012, nr 1, s. 54-58.

U. Glińska, Foresight jako narzędzie budowania kapitału ekonomicznego i społecznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. "Ekonomia i Zarządzanie", 2008, Z. 11, s. 329-338.

W. Szpyra, Estymacja poziomów napięć oraz strat mocy w sieci rozdzielczej z rozproszonymi źródłami energii przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, "Przegląd Elektrotechniczny", 2006, R. 82, nr 9, s. 66-68.

W. Zalewski, Wykorzystanie metody TOPSIS w procesie klasyfikacji dobowych obciążeń stacji transformatorowych, "Ekonomia i Zarządzanie", 2013, Vol. 5, nr 4, s. 101-110.

Z. Handzel, M. Gajer, Zastosowanie hybrydowego operatora mutacji w obliczeniach ewolucyjnych, "Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania", 2013, Vol. 54, nr 3, s. 83-85.

Ż. Pruska, A. Stachowiak, M. Adamczak, Determinanty wyboru strategii zaopatrzenia w ramach zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, "Logistyka", 2011, nr 5.

M. Bieniecki, P. Kaźmierkiewicz, P.M. Protasiewicz, Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007–2012, Instytut Studiów Migracyjnych, Gliwice 2013, 167 s.

P. Matusz-Protasiewicz, K. Bromski, Założenia metodologiczne projektu, Instytut Studiów Migracyjnych, Gliwice 2013, 5 s.

E. Badzińska, M. Siewczyńska, Wytyczanie kierunków rozwojowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, 132 s.

M.K. Wyrwicka, K. Ragin-Skorecka, Przygotowanie do przyszłości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, 147 s.

A. Grzelczak, A. Borowiec, A. Górny, Zastosowanie metodyki myślenia sieciowego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, 139 s.

A.E. Gudanowska, Atrakcyjność i wykonalność nanotechnologii priorytetowych dla rozwoju województwa podlaskiego  świetle wyników badania foresightowego, "Mechanik", nr 3, 2014, s. 222-227.

E. Chodakowska, Alternatywna metoda oceny produktywności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 11, 2013, s. 21-27.

P. Radziszewski i in., Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju: etap III, Raport z zadań 4-5, raport z realizacji projektu „Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” realizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Politechnika Warszawska, Warszawa, listopad 2013.

Ł. Nazarko, D. Szpilko, J. Jankowska, Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 4 (64), 2013, s. 47-60.

A.E. Gudanowska, Mapowanie technologii jako jedna z metod analizy technologii w świetle wybranych zagranicznych doświadczeń, "Economics and Management", 1/2014, s. 265-281.

J. Jakuszewicz, Prognozowanie małoobszarowych charakterystyk obciążenia mocą elektryczną, "Economics and Management", 4/2010, s. 282-292.